×

info uit mijn gemeente

Partners

IOK

IOK

IOK

IOK

IOK heeft als verlengstuk van de 29 aangesloten gemeentebesturen (arrondissement Turnhout + Heist-op-den-Berg en Nijlen) als doel deze gemeentebesturen te ondersteunen. Tot het uitgebreide takenpakket van IOK behoren activiteiten zoals industrieel grondbeleid, sociaal grondbeleid en een hele waaier van ondersteunende diensten in het kader van verlengd lokaal bestuur: intercommunale milieudienst, veiligheid en welzijn op het werk, juridisch advies, ruimtelijke planning, technische dienstverlening.

IOK werd door de Europese Commissie erkend als territoriaal coördinator met betrekking tot het burgemeestersconvenant.

Deze coördinatorrol wordt door IOK ingevuld in functie van het ‘Complementair samenwerken’ door een breed partnerschap aan dezelfde gemeentelijke doelstelling. Een gemeenschappelijk beleidsdoel heeft als voordeel dat verschillende actoren rond dit doel ondersteuning (gaan) aanbieden. Een goede informatie-uitwisseling en een gestroomlijnde aanpak tussen partners en gemeentebesturen kan leiden tot een vereenvoudigde samenwerking voor de gemeentes.

Johan Leysen, voorzitter bij IOK, vertelt in onderstaande filmpje over hun ambitie voor Kempen2030.

http://www.iok.be

Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen voert een ambitieus beleid mbt klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, duurzame energietransitie, circulaire economie en duurzame ontwikkeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) voor 2030 van de Verenigde Naties worden hiervoor als leidraad gehanteerd.

De provincie Antwerpen ondersteunt, als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant 2030, de gemeenten op haar grondgebied  bij het ontwikkelen  en uitvoeren van het gemeentelijke klimaatbeleid gericht op:

 • reductie  CO2-uitstoot door verbeterde energie-efficiëntie en een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
 • maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen (adaptatie).

De provincie Antwerpen promoot en faciliteert de dienstoverschrijdende samenwerking, kennis- en ervaringsuitwisseling tussen en binnen overheden en met partners uit het beleidsveld klimaat (intercommunales, netbeheerders, onderzoeksinstellingen, middenveldorganisaties, ….).

In het kader van Kempen2030 engageert de provincie Antwerpen (met een gedeelde rol voor Rurant vzw, Kamp C en dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid) zich om, in functie van de bovenvermelde beleidsdoelen,

 • haar ondersteuningsaanbod naar gemeenten actief te promoten.
 • te investeren in een dynamische samenwerking tussen de partners van deze meerpartijenovereenkomst.
 • de klimaatcampagne Kempen 2030 en de goede voorbeelden hierbinnen bekend te maken bij andere overheden en partners.

Gedeputeerde Jan De Haes van Provincie Antwerpen, vertelt in onderstaand filmpje over zijn ambitie voor Kempen2030.

http://www.provincieantwerpen.be

Fluvius

Fluvius

Fluvius

Fluvius

Als werkmaatschappij van de distributienetbeheerders met werkingsgebied Vlaanderen engageert Fluvius zich om samen met de andere strategische partners en de lokale besturen mee vorm te geven aan het streekproject Kempen2030. Fluvius levert haar producten- en dienstenaanbod altijd rechtstreeks aan de lokale besturen, ook in functie van het burgemeestersconvenant of Kempen2030.

Fluvius ondersteunt de gemeentebesturen in hun klimaatbeleid in de eerste plaats vanuit haar producten- en dienstenaanbod binnen de reguliere werking, steeds gericht aan de gemeentebesturen zelf, aan de burgers, bedrijven en andere stakeholders.

De eerste Kempen2030 pijler voor rechtstreekse ondersteuning van Fluvius aan de gemeenten steunt op 3 grote luiken: duurzame gebouwen, duurzame mobiliteit en duurzame openbare verlichting. (verduurzaming van het gemeentelijk (gebouwen)patrimonium, het gemeentelijk wagenpark  en laadinfrastructuur en de openbare verlichting.)

Bijzonder te vermelden is ook de activiteit in het kader van warmtenetten, waarin Fluvius een aanbod voorziet zowel wat betreft haalbaarheidsonderzoek op basis van data van vraag en aanbod, de aanleg van de netten en voor de exploitatie zelf.

Het aanleveren van data aan lokale besturen en stakeholders is eveneens een dienst die Fluvius aanbiedt. De aanlevering van data aan provincieincijfers is hiervan een mooi voorbeeld. Data, duiding en adviezen die de coördinator van het burgemeestersconvenant nodig heeft om de rapportering en monitoring in het kader van klimaatactieplan te kunnen uitvoeren, zullen ter beschikking worden gesteld, steeds eerst aan de lokale besturen en/of aan het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Het energiemonitoring systeem E-lyse wordt hiervoor gratis ter beschikking gesteld.

Een tweede pijler van het aanbod richt zich rechtstreeks naar de burger/bedrijven en omvat onder meer premies voor energiebesparende maatregelen, REG tips alsook specifieke campagnes voor burgers zoals burenpremie-benovatiecoach.

Guy Van de Perre, voorzitter van IVEKA (Fluvius), vertelt in onderstaand filmpje over zijn ambitie voor Kempen2030.

http://www.fluvius.be

Kamp C

Kamp C

Kamp C

Kamp C

Kamp C is het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en innovatie.

De werking van Kamp C is erg breed en richt zich voornamelijk tot vier doelgroepen:

 1. Particulieren: Als particulier kun je bij Kamp C terecht voor onafhankelijk advies rond je (ver)bouwprojecten. Ook de tentoonstelling Expo C, workshops en infosessies, onze bib en lezingen kunnen je helpen bij de realisatie van je plannen.
 2. Bedrijven en professionelen: Als ondernemer kun je je op Kamp C vestigen of er vergaderingen, seminaries of events organiseren. Daarnaast zijn onze samenwerkingsverbanden een troef. Kamp C is als Cleantech-antenne voor de bouwsector een belangrijke spil in het bouwnetwerk van Vlaanderen.
 3. Lokale overheden: Wil je als gemeente je burgers sensibiliseren en/of informeren op gebied van duurzaam en energiezuinig bouwen en leven? Of heb je in je gemeente een (gemeentelijk) bouwproject waarvoor je neutraal advies en begeleiding kunt gebruiken? Dan kun je beroep doen op Kamp C.
 4. Scholen: Zowel voor lager, secundair als middelbaar onderwijs, heeft Kamp C educatieve pakketten op maat om de toekomstige bouwers of bouwprofessionelen vertrouwd te maken met duurzaam bouwen.

Gedeputeerde Kathleen Helsen van Provincie Antwerpen, vertelt in onderstaand filmpje over haar ambitie voor Kempen2030.

http://www.kampc.be

Rurant

Rurant

Rurant

Rurant

Het platteland is erg waardevol en kent veel uitdagingen. Jij zet vanuit je organisatie, lokaal bestuur of puur uit interesse in op het platteland. RURANT ijvert voor het behouden en versterken van een aantrekkelijk, leefbaar en dynamisch platteland in de provincie Antwerpen. Dat doen ze nooit alleen. Voor elk project worden geschikte gezocht partners om innovatief aan de slag te gaan.

http://www.rurant.be

VOKA Mechelen-Kempen

VOKA Mechelen Kempe,

VOKA Mechelen-Kempen

VOKA Mechelen Kempe,

Als deel van het grootste ondernemersnetwerk van Vlaanderen engageert VOKA Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen zich om samen met de andere strategische partners en de lokale besturen mee vorm te geven aan het streekproject Kempen2030.

Met zo’n 2800 bedrijven, zowel kmo’s, multinationals als vrije beroepen, actief in zowat alle economische sectoren, vormt Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen een uniek ondernemersnetwerk en is het de meest representatieve werkgeversorganisatie in de regio Mechelen-Kempen.

Voka is ervan overtuigd dat ondernemingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de ‘sustainable development goals’ en de agenda 2030 van de Verenigde Naties. Voka engageert zich om – via haar reguliere werking - bedrijven te ondersteunen om hun duurzaamheidsdoelen te behalen, via o.m. het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Koplopers in duurzaam ondernemen zorgen voor een toekomstgerichte en veerkrachtige economie die klimaatproof is. Voka stimuleert bedrijven om klimaatdoelen te  incorporeren in hun werking, een voortrekkersrol op te nemen en goede voorbeelden mee uit te dragen. Het breed partnerschap en in het bijzonder de link naar de lokale besturen zorgt voor een brede maatschappelijke verankering.

Tom Laveren, directeur van VOKA Mechelen-Kempen, vertelt in onderstaand filmpje over hun ambitie voor Kempen2030.

https://www.voka.be/mechelen-kempen

Boerenbond

Boerenbond

Boerenbond

Boerenbond

Als grootste grondgebonden landgebruiker en -beheerder wordt de land- en tuinbouwsector ook zelf met de impact van klimaatverandering geconfronteerd. Aandacht schenken aan klimaatdoelstellingen binnen de land- en tuinbouw doen we niet enkel uit algemeen maatschappelijk belang, maar biedt ook kansen voor een leefbare toekomst binnen de sector. Uiteraard moet dit gebeuren vanuit een economisch realistische benadering, zowel op macroschaal als op bedrijfsniveau, met bijzondere aandacht voor het familiale bedrijf.

Als sectororganisatie onderschrijft Boerenbond deze visie en engageert ze zich om hieraan concreet vorm te geven binnen het streekproject Kempen2030, samen met de andere strategische partners en de lokale besturen. De focus kan daarbij liggen op zowel mitigatie als adaptatie, met bijzondere aandacht voor win-win opportuniteiten. Deze samenwerking kan tevens de maatschappelijke inbedding van bestaande reguliere werking en nieuwe sectorinitiatieven op dit vlak versterken.

Jos Franken, lid van Boerenbond, vertelt in onderstaand filmpje over zijn ambitie voor Kempen2030.

http://www.boerenbond.be

VITO

VITO

VITO

VITO

VITO is een toonaangevend, internationaal onderzoeks- en adviescentrum dat de transitie naar een duurzame samenleving versnelt. Met dit leiderschap komt ook de verantwoordelijkheid om zelf uit te voeren wat we voorschrijven. Onze ambities liggen op 2 niveaus:

 • Met ons toegepast onderzoek dragen we bij tot de internationale en lokale realisatie van de UN sustainable development goals. We zetten versterkt in op technologieën voor duurzame energieproductie (inclusief smartgrids, geavanceerde warmtenetten en diepe geothermie), op alternatieven voor fossiele grondstoffen voor de chemie, op een doorgedreven materialen hergebruik voor een circulaire economie en op de captatie en toepassing van CO2.
 • VITO wil als organisatie ook een voorbeeldrol opnemen als duurzame organisatie, in de Kempen en elders. Daartoe hebben we het OnePlanet@VITO initiatief opgezet, om onze prestaties op het vlak van energie- en materialengebruik, mobiliteit, biodiversiteit etc voortdurend te verbeteren, met hoge betrokkenheid van alle medewerkers.

Leen Govaerts van VITO vertelt in onderstaand filmpje over hun ambitie voor Kempen2030.

http://www.vito.be