Ik ben van...

Visienota windturbines

Thema
hernieuwbare energie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
Lokaal bestuur Vorselaar
Contactgegevens
Aangemaakt op 03/10/2019

Vanuit ruimtelijk oogpunt zijn lijninfrastructuren, zoals de E34, ideale locaties om windturbines langs te plaatsen. Daar de E34 niet stopt aan de gemeentegrens, hebben de gemeenten Vorselaar, Lille en IOK besloten samen te werken om windturbines te laten plaatsen langs de E34 om zo tot een evenwichtige en gecoördineerde aanpak te komen. Hiervoor werd een gezamenlijke visienota goedgekeurd door de gemeenten waarin duidelijke grenzen worden afgebakend waarbinnen de gemeenten zich achter windenergieprojecten kunnen scharen. Concreet zijn de gemeenten voorstander van de plaatsing van windturbines langs de E34 wanneer ze goed gelokaliseerd zijn met een minimale overlast voor de omwonenden en een maximale return voor de lokale gemeenschap.

Met de goedkeuring van deze visienota willen de gemeenten het pad effenen voor de plaatsing van windturbines over de gemeentegrenzen heen door duidelijkheid te creëren over de randvoorwaarden. Deze intergemeentelijke aanpak heeft de uitdrukkelijke steun van provinciegouverneur Cathy Berx, die zich engageert om een trekkende rol op te nemen bij het vergunningstraject van windturbineprojecten.

Uit eerste screenings blijkt dat mogelijk 12 of meer windturbines geplaatst kunnen worden op het grondgebied van de drie gemeenten. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 14.500 huishoudens. Dit wil zeggen dat het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens binnen de gemeenten lokaal en groen geproduceerd wordt. De totale CO2-uitstoot in de gemeenten zou hierdoor met ongeveer 9% dalen.