Ik ben van...

Gemeente in de kijker: Herentals

Thema
gebouwen hernieuwbare energie mobiliteit natuur
Organisator(s)
IOK
Contactgegevens
Aangemaakt op 15/12/2020

Stad Herentals aan het woord over hun inspanningen om de doelstelling van Kempen2030 te bereiken. Burgemeester Mien Van Olmen: “De zorg voor het klimaat is één van onze grootste uitdagingen. De omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving kan maar bereikt worden als we er iedereen bij betrekken.”

De transitie van fossiele naar hernieuwbare energie is een belangrijke uitdaging binnen Kempen2030. Hoe pakken jullie dit aan?

Mien Van Olmen: “Het stadsbestuur zal in haar eigen investeringen in groene energie burgers maximaal betrekken via rechtstreekse burgerparticipatie en verwacht dit ook van energieoperatoren. Minstens 20% van de omgevingsenergie die in Herentals geoogst wordt, moet terugvloeien naar onze stad. Ons OCMW woon- en verzorgingscentrum St. Anna zal dit jaar voorzien worden van een zonnedak, onze eerste participatieve realisatie. We willen hiermee de transitie in Herentals echt aan het rollen krijgen. Ook via samenwerking in Zonneregio Kempen en het introduceren van zonnedelen in onze stad willen we echte voortgang boeken.

Herentals wil ook sterk inzetten op duurzame warmte. Verwarming zorgt immers voor een aanzienlijk onderdeel van de CO2-uitstoot. We zijn in 2019 gestart met de opmaak van een warmteplan. Herentals is heel erg in ontwikkeling, in afwachting van een passend beleidskader voor warmte, voeren we individuele casestudies uit en hopen we geen opportuniteiten op vlak van duurzame warmte mis te lopen. IOK begeleidt ons hierbij via het Warmtemakelaar Kempen project.”

Herentals zet sterk in op vergroening en verblauwing. Welke projecten staan nog op de planning?

Pascal Van Nueten: “De stad wil groenblauwe netwerken versterken en uitbreiden. Ruimte voor water, ontharding, vergroenen en bebossen… De opwaardering van onze parken zijn daar mooie voorbeelden van. Met de heraanleg van het binnengebied Schaliken wonnen we recent de Publieksprijs Publieke Ruimte."

Mien Van Olmen: “Er zijn heel wat plannen in opmaak om de groen-blauwe dooradering echt waar te maken. Het meest ambitieuze is mogelijks wel de geplande vernieuwing van onze binnenring, de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan. Historisch liep op deze as een kanaal door onze stad, vandaag fungeert dit louter functioneel als verkeersader en parkeerplaatsen. We onderzoeken hoe deze as een rol kan spelen in het klimaatrobuust maken van onze stad, in het verduurzamen van onze mobiliteit en in een innovatieve energietransitie weg van fossiel.”

Meer inwoners op de fiets krijgen is een uitdaging. Hoe proberen jullie dit te realiseren?

Yoleen Van Camp: “We hebben heel wat investeringen op de planning staan om het comfort voor fietsers en voetgangers te verhogen: comfortabele fiets- en voetpaden op de hoofdassen, extra fietstunnel Ekelen, overdekte fietsenstallingen aan het station en in het kernwinkelgebied, uitbreiding van de Blue Bikes, inwisselen van parkeerplaatsen voor fietsvlonders, comfortstroken voor kasseien in het centrum, schoolstraten... Herentals wordt met dank aan de provincie het centrum van de fietsostrades, met verbindingen in alle richtingen en missing links die worden weggewerkt. Een globaal mobiliteitsplan wordt besteld om een totaalaanpak te garanderen.”