Ik ben van...

Bouwen aan een warme, duurzame, veilige en positieve gemeente

Thema
gebouwen mobiliteit participatie
Rubriek
nieuws
Organisator(s)
gemeentebestuur Balen
Aangemaakt op 07/08/2020

Elk lokaal bestuur is verplicht om een meerjarenplan voor de periode 2020-2025 op te stellen. Daarin formuleert het bestuur wat het wil bereiken en welke middelen, budgetten en personeel het daaraan wil, maar vooral ook kan spenderen. Want net zoals bij elk huisgezin moet het lokaal bestuur ook rekening houden met wat er financieel mogelijk is.

Inspraak tijdens Balen Babbelt

Het meerjarenplan 2020-2025 dat werd goedgekeurd door de gemeente- en ocmw-raad op 9 december jl., is vertrokken vanuit een inspraakronde. Alle burgers zijn via de gemeentelijke communicatiekanalen, drankviltjes in de horecazaken, affiches, dit Infoblad en sociale media opgeroepen om tijdens ‘Balen Babbelt’ in april jl. ideeën aan te reiken rond verschillende thema’s. Ook de personeelsleden van gemeente en ocmw kregen de kans om vanuit hun vakkennis en ervaring in verschillende domeinen het beleid mee te inspireren.

Keuze maken

Hierna gaan we kort in op de plannen voor de volgende jaren die passen binnen het project Kempen2030. De uitvoering is gespreid over de periode 2020-2025. De voorbeelden zijn maar een kleine selectie uit de vele honderden actiepunten. Het volledige meerjarenplan vind je op www.balen.be/meerjarenplan.

Een mooie en propere leefomgeving

Het bestuur zet verder in op natuurlijke en groene inkleding van onze openbare ontmoetingsplaatsen. Hier en daar komen er herinrichtingen (bv. het marktplein van Hulsen), bijkomende speel- en buurtpleintjes voor alle leeftijden. Door het verbod op het gebruik van pesticiden zal voor het groenonderhoud de samenwerking met sociale tewerkstellingsprojecten zoals De Sprong, Lidwinastichting en De Biehal, nog versterkt worden.

Betaalbaar en aangenaam wonen

Balen is een mooie plattelandsgemeente en dat willen we zo houden. Enerzijds willen we wonen voor onze jonge Balense gezinnen betaalbaar houden (door o.a. woonverdichting, inbreiding, kernversterking en sociale huisvesting). Anderzijds willen we de eigenheid van ons mooie Kempense dorp niet teniet doen en open ruimtes en een gezonde sociale mix behouden. Aan bouwpromotoren blijven we verplichtingen opleggen rond parkeer-, ontmoetings- en speelvoorzieningen. Ondernemers moeten ruimte krijgen en burgers worden aangemoedigd om lokaal te winkelen.

De zwakke weggebruiker beschermen

Op vlak van mobiliteit ligt de klemtoon op de zwakke weggebruiker. De voorbije jaren zijn heel wat belangrijke fietsverbindingen vernieuwd. Maar we willen blijven inzetten op fietsveiligheid en fietscomfort (met o.a. het Fietspunt, de aanleg van de ‘fiets-o-strade’ en fietsparkings). Ook de voetpaden blijven een aandachtspunt. Hoewel overdreven snelheid één van de grootste oorzaken van verkeersongevallen is, blijft het moeilijk om automobilisten hiervan te overtuigen: iedereen vindt dat het trager moet in de eigen straat, maar wil tegelijk elders snel kunnen rijden. Het bestuur gaat de verkeersveiligheid verhogen door herinrichtingen (o.a. de Veststraat) en initiatieven aan de schoolomgevingen. Het bestuur gaat ook in overleg met De Lijn en de NMBS om het aanbod van het openbaar vervoer uit te breiden.