Ik ben van...

Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring Kempen2030

1. Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en de projecten van Kempen2030. Kempen2030 wil je een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie.

De informatie op deze website en andere gemeentelijke websites waarnaar de website je verwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, dien je hiertoe steeds contact op te nemen met Kempen2030.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

2. Inhoud en beschikbaarheid van de website

Kempen2030 levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal Kempen2030 de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Kempen2030 heeft duidelijke overeenkomsten met het datacentrum waar onze website gehost wordt om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Kempen 2030 niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan je de betrokken dienst of de webmaster contacteren via e-mail naar kempen2030@iok.be.

Deze website kan links bevatten naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover Kempen2030 geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Kempen 2030 kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

3. Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Kempen2030 of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet. Kempen2030 of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade opgelopen door de gebruiker of een derde.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen Kempen2030 of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid door Kempen2030 of enige andere partij die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet.

4. Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die je op of via de website www.kempen2030.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

5. Privacy verklaring Kempen2030

Kempen2030 respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten. Hierbij respecteert Kempen2030 de privacy wet van 8 december 1992 en de nieuwe algemene verordening voor gegevensbescherming (AVG).Bovendien respecteert Kempen 2020 de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ De persoonsgegevens worden verzameld tijdens de administratieve verwerking en zullen enkel gebruikt worden voor een goede werking van de dienstverlening.

Onder andere door een uitdrukkelijke toestemming kan Kempen2030 werken met uw persoonsgegevens. De algemene verordening voor gegevensbescherming (AVG) voorziet je in mogelijkheden zodat jij kan bepalen hoe Kempen2030 met die persoonsgegevens zal moeten omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens? Dit is een ruim begrip. Het kan begrepen worden als alle informatie over een persoon (zoals jij en ik) die geïdentificeerd is. Het kan ook begrepen worden voor een persoon die direct of indirect kan geïdentificeerd worden. Dit gaat over naam, achternaam, verzekeringen, financiële status, gezondheid, de contacten... 

Eigenlijk gaat het over alle informatie die gerelateerd kan worden tot één persoon. De verordening heeft bijzondere aandacht voor de gevoelige persoonsgegevens. Gevoelige gegevens zijn gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap bij een vakbond, gegevens over de genetische kenmerken van een persoon, biometrische gegevens zoals een afbeelding of een vingerafdruk, gegevens over gezondheid en gegevens over seksueel gedrag of seksuele oriëntatie.

AVG heeft als doel uw rechten tot die persoonsgegevens te versterken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal principes: 

 • transparantie over de persoonsgegevens
 • een minimale rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens
 • juistheid van de persoonsgegevens
 • integriteit en vertrouwelijkheid

Concreet vertaalt dit zich in zeven rechten. 

5.1 Het recht tot inzage van de verzamelde persoonsgegeven

Je bent eigenaar van de persoonsgegevens en een eigenaar van persoonsgegevens heeft recht tot inzage van de eigen persoonsgegevens. Er kan een overzicht opgevraagd worden over  uw persoonsgegevens aan Kempen2030.

Waarover heb je inzage?

 • Voor welke doelen de persoonsgegevens gebruikt worden.
 • Welke soorten van persoonsgegevens ze hebben verzameld.
 • Aan wie de persoonsgegeven worden doorgestuurd (indien dit zo is).
 • Hoelang de gegevens zullen bewaard worden.
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op de persoonsgegevens.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via kempen2030@iok.be.

5.2 Het recht op verbetering van de persoonsgegevens

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen. Het kan gaan over een oud adres, een verandering van emailadres, aanpassen van achternaam...

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via  kempen2030@iok.be.

5.3 Het recht op het verwijderen van de persoonsgegevens

Je kan Kempen2030 vragen de verzamelde persoonsgegevens definitief te laten verwijderen in hun systemen. Zo ben je verzekerd niet meer aanwezig te zijn in hun databanken. 

5.4 Het recht op beperkte verwerking van de persoonsgegevens

Door dit recht te gebruiken kan je aan Kempen2030 vragen jouw persoonsgegevens niet te gebruiken in bepaalde situaties. Hierbij worden niet alle persoonsgegevens verwijderd maar gaat het om een beperking in het gebruiken van de persoonsgegevens. De gegevens blijven wel bestaan. De gegevens die jij vermeldt, zullen niet gebruikt worden door Kempen2030.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via kempen2030@iok.be.

5.5 Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

Jouw eigen persoonsgegevens in het bezit van Kempen2030 kan je opvragen zodat je die gegevens kunt doorgeven naar een andere instelling die jouw persoonsgegevens nodig heeft.

5.6 Het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Je kan een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

5.7 Het recht van bezwaar

Dit recht is zeer belangrijk bevonden door de Europese commissie. Daarom wordt dit recht vermeld in de volgende hoofding’ Het recht van bezwaar’.

6. Welke persoonsgegevens worden verzameld

 • De gegevens die je ons meedeelt via één van onze inschrijvingingsformulieren. Elk inschrijvingsformulier is voorzien van een privacy verklaring waarin wordt meegedeeld waarvoor we je gegevens gebruiken.
 • De gegevens die automatisch worden verzameld. Kempen2030 verzamelt gegevens via cookies of andere automatische hulpmiddelen.

7. Doeleinden van de verwerking van de bestaande gegevens

 1. Algemene doeleinden: De persoonsgegevens worden verzameld om de gebruiker zijn vraag tot toegang tot de website of zijn inhoud te kunnen beantwoorden om zo een goede dienstverlening mogelijk te maken.
 2. Direct marketing en mededeling aan derden: De persoonsgegevens van gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

Kempen2030 verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via kempen2030@iok.be

8. Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc.("Google").Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.