Ik ben van...

Met het doorsturen van deze inschrijving stem ik ermee in dat mijn persoonsgegevens worden verzameld, geregistreerd en bewaard in de databanken van IOK, stadsregio Turnhout en Kamp C. De gegevens worden enkel en alleen gebruikt door de hierboven genoemde partners voor niet-commerciële acties in verband met rationeel energiegebruik, duurzaamheid, klimaat,…, door hierboven genoemde partners zelf opgezet of waaraan deze partners actief meewerken. Ik neem kennis van het feit dat ik inzagerecht heb (Wet van 08.12.1992) en kan voor meer informatie terecht bij het openbaar register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. Hierbij verklaar ik mij akkoord dat foto’s, opnames of interviews die tijdens de bezoeken genomen worden, gebruikt worden in publicaties van stadsregio Turnhout en/of IOK.